Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
c) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (oświadczenie kandydata),
d) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa umyślne,
e) posiadać wykształcenie wyższe,
f) posiadać nieposzlakowaną opinię,
g) minimum 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych,
b) znajomość procedur administracyjnych,
c) znajomość ustawy prawo budowlane
d) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
e) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
f) znajomość kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych,
g) znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
h) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
i) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
j) dokładność, skrupulatność, cierpliwość,
k) komunikatywność i pewność siebie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Praca na przedmiotowym stanowisku polega na:
1/ zapewnieniu prawidłowej organizacji pracy i właściwego kierowania
Referatem zapewniając właściwy nadzór nad jego funkcjonowaniem
2/ wykonywaniu zadań zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym,
finansach publicznych oraz innych zadań wynikających z przepisów
szczególnych
3/ prowadzeniu procesów inwestycyjnych inwestycji gminnych począwszy od etapu planowania i projektowania do etapu zamknięcia i rozliczenia
4/ przygotowywanie przetargów na wykonawstwo inwestycji gminnych
5/ zadania związane z nieruchomościami i lokalami
6/ przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji gminnych

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 8 czerwca 2007r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 , 82-400 Sztum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(055) 640 63 20.

Lista kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko - Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

I. W wyniku ogłoszenia konkursu na w/w stanowsko pracy aplikację przesłał 1 kandydat:

1. Lech Zieliński zam. Sztumkie Pole

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu IPPiGN w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Lech Zieliński, zam. Sztumskie Pole.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pana Lecha Zielińskiego ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy. Pan Zieliński jest osobą niezwykle komunikatywną, sumienną i dokładną . Posiada wykształcenie wyższe oraz długoletni staż na kierowniczym stanowisku.