Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ogłasza nabór na wolne stanowisko

- do spraw ewidencji działalności gospodarczej i współpracy z przedsiębiorcami

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
c) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (oświadczenie kandydata),
d) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa umyślne,
e) posiadać co najmniej wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym,
f) posiadać nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych,
b) znajomość procedur administracyjnych,
c) znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
d) znajomość kodeksu cywilnego,
e) znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
f) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) dokładność, skrupulatność, cierpliwość,
i) komunikatywność i pewność siebie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Nadzór nad prowadzeniem i utrzymaniem targowisk
b) Współuczestniczenie w ustalaniu lokalizacji targowisk oraz współdziałanie w określaniu dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
c) Przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu działalności gospodarczej oraz wydawanie decyzji o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.
d) Udzielanie informacji pisemnie i ustnie o zarejestrowanych przedsiębiorstwach oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie osobom fizycznym.
e) Przyjmowanie, rozpatrywanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu lub cofnięcia zezwolenia.
f) Prowadzenie spraw dotyczących udzielenia, odmowy udzielenia, cofania, zmiany i stwierdzenia wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami.
g) Wydawanie zezwoleń na sprzedaż własnych produktów rolnych, ogrodniczych poza terenem targowiska oraz naliczanie opłat.
h) Udzielenie informacji o zasadach ewidencji działalności gospodarczej i prowadzenie tej działalności przez obcokrajowców na terenie miasta i gminy w Sztumie
i) Ustalanie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 18 maja 2007r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20.

Uprzejmie informujemy, że nabór na stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i współpracy z przedsiębiorcami w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie z powodów organizacyjnych został odwołany.
Przepraszamy tych Państwa, którzy złożyli aplikacje na w/w stanowisko.
Aplikacje zostaną niezwłocznie zwrócone osobom zainteresowanym