Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy do spraw kontroli

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz możliwość korzystania z pełni praw
publicznych,
c) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane wykształcenie o specjalności - rachunkowość,
e) co najmniej 2 -letnia praktyka w służbach finansowych,
f) znajomość problematyki w zakresie finansów publicznych i zagadnień samorządowych,
g) znajomość zagadnień rachunkowości przedsiębiorstw i księgowości budżetowej,
h) nieposzlakowana opinia,
i) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2.Wymagania dodatkowe:
a) zdolności analityczne,
b) sumienność i dokładność,
c) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji budżetu i spraw finansowych w jednostkach gminnych,
b) kontrola podatkowa na terenie miasta i gminy,
c) sporządzanie materiałów i analiz w zakresie prowadzonych spraw,
d) kontrola prawidłowości wykorzystania mienia komunalnego.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Termin składania ofert do dnia 30 marca 2007r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu (055) 640 63 20.

Lista kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko pracy do spraw kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie.

I. W wyniku ogłoszenia konkursu na w/w stanowsko pracy aplikację przesłał 1 kandydat:

1. Gabriela Smolińska zam. Sztum