Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
c) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku( oświadczenie kandydata),
d) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa umyślne ( oświadczenie kandydata),
e) posiadać nieposzlakowaną opinię,
f) wykształcenie wyższe ( preferowane wykształcenie administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne),
g) 5-letni staż pracy , w tym posiadać łącznie co najmniej dwuletni staż na stanowiskach urzędniczych w wymienionych jednostkach:
urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, w urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, w biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi; na kierowniczych stanowiskach państwowych

2. Wymagania dodatkowe kandydatów:
a) dobra znajomość zagadnień w zakresie prawa oświatowego,
b) znajomość ogólnych zagadnień z zakresu samorządu gminnego,
c) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
d) znajomość przepisów o finansach publicznych,
e) znajomość procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
f) umiejętność strategicznego myślenia.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) wysoki poziom zdolności komunikacji interpersonalnej
b) kreatywność
c) pewność siebie
d) odpowiedzialność,
e) odporność psychiczna i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kierowanie Miejsko-Gminnym Zespołem Oświaty w Sztumie w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa,
b) organizowanie pracy w Miejsko-Gminnym Zespołem Oświaty w Sztumie,
c) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań oraz funkcjonowaniem jednostki,
d) prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej i finansowej- księgowej gminnych jednostek oświatowych,
e) sporządzanie zbiorczej statystyki i sprawozdawczości,
f) współpraca z dyrektorami placówek w zakresie realizacji zadań,
g) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
h) nadzór nad prawidłowym dysponowaniem przez placówki przyznanymi środkami budżetowymi oraz pozyskanymi z innych źródeł, a także gospodarowaniem mieniem,
i) pomoc i doradztwo placówkom oświatowym w zakresie realizowanych przez nie zadań,
j) wykonywanie prac związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Sztum wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta Nauczyciela,
k) opracowanie strategii i programów w zakresie oświaty w Mieście i Gminie Sztum,
l) przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych na dofinansowanie działalności jednostki oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków dla jednostek oświatowych,
m) przygotowywanie materiałów i analiz w zakresie prowadzonych spraw oświatowych.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu lub na stronie internetowej BIP Urzędu),
d) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
f) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
g) kopie świadectw pracy,
h) koncepcja zarządzania jednostką,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6. Zasady rekrutacji:
Wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej oraz weryfikacji merytorycznej w drodze przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

Dokumenty należy składać do dnia 2 marca 2007r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres : Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20.

LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO PRACY Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w SztumieI. W wyniku ogłoszenia konkursu na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 3 kandydatów:

1. Kwella Andrzej, zam. Cieszymowo
2. Krzyżykowska Katarzyna, zam. Malbork
3. Zieliński Lech, zam. Sztumskie Pole

II. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Krzyżykowska Katarzyna, zam. Malbork
2. Zieliński Lech, zam. Sztumskie Pole

Sztum, dnia 16.03.2007 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Krzyżykowska, zam. Malbork.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Katarzyny Krzyżykowskiej ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy uzyskując ocenę bardzo dobrą. Dodatkowym atutem jest fakt obecnego zatrudnienia Pani Krzyżykowskiej w tut. Urzędzie, gdzie pełniła obowiązki wakującego stanowiska.

Sztum, dnia 29.03.2007 r.