Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
- do spraw księgowości podatkowej1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
c) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (oświadczenie kandydata),
d) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa umyślne,
e) posiadać co najmniej wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym,
f) posiadać nieposzlakowaną opinię,

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych,
b) znajomość procedur administracyjnych,
c) znajomość ordynacji podatkowej,
d) znajomość zagadnień podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego,
e) znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
f) znajomość zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
g) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
h) dokładność, cierpliwość,
i) komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
b) prowadzenie księgowości oraz windykacji w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz sprzedaży mienia komunalnego,
c) uzgadnianie dochodów, przypisów,
d) wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 2 marca 2007r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 , 82-400 Sztum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20.

LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO PRACY do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

I. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 15 kandydatek:

1. Babieczko Jadwiga, zam. Sztum
2. Bożek Justyna, zam. Sztum
3. Grenda Joanna, zam. Sztum
4. Grabowska Martyna, zam. Sztum
5. Karzarnowicz Joanna, zam. Sztum
6. Kasprzyk Bogumiła, za. Sztum
7. Kiryluk Justyna, zam. Sztum
8. Połuszańczyk Aleksandra, zam. Sztumska Wieś
9. Psuja Marcelina Anna, zam. Sztum
10. Surwiłło Marzena, zam. Sztum
11. Trzaska Justyna, zam. Sztum
12. Wachowska Natalia Maria, zam. Krasna Łąka
13. Waszkowiak Kamila, zam. Sztum
14. Wołowiec Alicja, zam. Sztum
15. Zawadzka Ewa, zam. Sztum

II. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Babieczko Jadwiga, zam. Sztum
2. Bożek Justyna, zam. Sztum
3. Grenda Joanna, zam. Sztum
4. Karzarnowicz Joanna, zam. Sztum
5. Kasprzyk Bogumiła, za. Sztum
6. Kiryluk Justyna, zam. Sztum
7. Połuszańczyk Aleksandra, zam. Sztumska Wieś
8. Psuja Marcelina Anna, zam. Sztum
9. Surwiłło Marzena, zam. Sztum
10. Trzaska Justyna, zam. Sztum
11. Wachowska Natalia Maria, zam. Krasna Łąka
12. Wołowiec Alicja, zam. Sztum
13. Zawadzka Ewa, zam. Sztum

Sztum, dnia 15.03.2007 r.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw Księgowości podatkowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Połuszańczyk Aleksandra, zam. Sztumska Wieś.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Połuszańczyk Aleksandry ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy uzyskując ocenę bardzo dobrą. Dodatkowym atutem jest fakt obecnego zatrudnienia Pani Połuszańczyk w tut. Urzędzie, gdzie pełniła obowiązki wakującego stanowiska.

Sztum, dnia 06.04.2007 r.