Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- do spraw gospodarki nieruchomościami


1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
c) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (oświadczenie kandydata),
d) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa umyślne,
e) posiadać co najmniej wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym,
f) posiadać nieposzlakowaną opinię,

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych,
b) znajomość procedur administracyjnych,
c) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
d) znajomość kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych,
e) znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
f) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej,
g) umiejętność pracy w zespole,
h) dokładność, skrupulatność, cierpliwość,
i) komunikatywność i pewność siebie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych,
b) regulacja zapisów w księgach wieczystych dla nieruchomości gminnych,
c) uzgodnienia stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych na inwestycje gminne,
d) w ramach regulacji stanu prawnego – przekazywanie powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych jednostkom powołanym do zarządzania mieniem.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu i na stronie internetowej BIP),
d) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) kopie świadectw pracy,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu ( rozmowy kwalifikacyjne), o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 2 marca 2007r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 , 82-400 Sztum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 20.

LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO PRACY do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie


I. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 25 kandydatów:
1. Boryczko Zbigniew, zam. Tczew
2. Bożek Justyna, zam. Sztum
3. Budek Michał, zam. Kwidzyn
4. Chęć Sylwia, zam. Sztum
5. Górczyńska Iwona, zam. Sadłuki
6. Grenda Joanna, zam. Sztum
7. Grzmil Ewelina, zam. Stary Targ
8. Kasprzyk Bogumiła, za. Sztum
9. Kiryluk Justyna, zam. Sztum
10. Konefał Hanna, zam. Sztum
11. Koszalińska Marta, zam. Sztum
12. Lukas Regina, zam. Czernin
13. Mulik Andrzej, zam. Kwidzyn
14. Paprocka Justyna, zam. Sztum
15. Pęczek Marta, zam. Sztum
16. Psuja Marcelina Anna, zam. Sztum
17. Siebert Edyta, zam. Czernin
18. Smolińska Kamila, zam. Sztum
19. Spychalska Natalia, zam. Sztum
20. Strojewski Bogusław, zam. Sztum
21. Trzaska Justyna, zam. Sztum
22. Wilkocki Bogusław, zam. Malbork
23. Wołowiec Alicja, zam. Sztum
24. Wyżykowska Iwona, zam. Sztum
25. Zawadzka Ewa, zam. Sztum

II. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Boryczko Zbigniew, zam. Tczew
2. Bożek Justyna, zam. Sztum
3. Budek Michał, zam. Kwidzyn
4. Chęć Sylwia, zam. Sztum
5. Górczyńska Iwona, zam. Sadłuki
6. Grenda Joanna, zam. Sztum
7. Grzmil Ewelina, zam. Stary Targ
8. Kasprzyk Bogumiła, za. Sztum
9. Kiryluk Justyna, zam. Sztum
10. Konefał Hanna, zam. Sztum
11. Koszalińska Marta, zam. Sztum
12. Lukas Regina, zam. Czernin
13. Mulik Andrzej, zam. Kwidzyn
14. Paprocka Justyna, zam. Sztum
15. Pęczek Marta, zam. Sztum
16. Psuja Marcelina Anna, zam. Sztum
17. Siebert Edyta, zam. Czernin
18. Smolińska Kamila, zam. Sztum
19. Spychalska Natalia, zam. Sztum
20. Strojewski Bogusław, zam. Sztum
21. Trzaska Justyna, zam. Sztum
22. Wilkocki Bogusław, zam. Malbork
23. Wołowiec Alicja, zam. Sztum
24. Wyżykowska Iwona, zam. Sztum
25. Zawadzka Ewa, zam. Sztum
Sztum, dnia 04.04.2007 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Wyżykowska, zam. Sztum.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja Konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Iwony Wyżykowskiej ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy uzyskując ocenę bardzo dobrą. Dodatkowym atutem jest fakt obecnego zatrudnienia Pani Wyżykowskiej w tut. Urzędzie na stanowisku Inspektora do spraw ewidencji działalności gospodarczej.

Sztum, dnia 23.04.2007 r.