Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie ul. Mickiewicza 39

Ogłasza nabór na stanowisko podinspektora d/s świadczeń


1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie min. średnie,
c) nieposzlakowaną opinię,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej,
g) przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka ) w instytucjach pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych, programu „POMOST”
b) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, Ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
c) preferowane zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Sztum.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) wyrozumiałość,
b) cierpliwość,
c) odpowiedzialność,
d) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
e) kreatywność,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) komunikatywność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta i gminy Sztum.
b) Prowadzenie dokumentacji w zakresie wypłat świadczeń z pomocy społecznej.
c) Pisanie decyzji i korespondencji w zakresie wyżej wymienionych świadczeń.
d) Sporządzanie list wypłat.
e) Sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań dot. przyznawanej pomocy.
f) Prowadzenie rejestru przyznanej pomocy świadczeniobiorców.
g) Prowadzenie dokumentacji dot. dożywiania dzieci w szkołach.
h) Obsługa komputera - i programu „ POMOST „

5. Wymagane dokumenty:
a) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
b) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) życiorys ( CV ),
d) list motywacyjny,
e) kopia dowodu osobistego,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

6. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach postępowanie konkursowego:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w MGOPS w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39 ( pokój Nr 11 ) w dniu 19.02.2007r. o godz. 12.00.

Bezpośrednio po przesłuchaniu ostatniego kandydata Przewodniczący Komisji Konkursowej zarządza głosowanie zgodnie z regulaminem konkursu.
Dokumenty należy składać do dnia 16 lutego 2007r. do godz. 10.00 osobiście bądź pocztą (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej ) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 11 z dopiskiem „ Oferta pracy – podinspektor d/s świadczeń ”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 0-55-640-63-69.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS w Sztumie www.mgopssztum.pl , Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.


Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora d/s świadczeń

Informujemy, ze w wyniku wstepnej selekcji na stanowisko podinspektora d/s swiadczen do nastepnego etapu rekrutacji zakwalifikowal sie jeden kandydat, który spelnia wymagania formalne okreslone w ogloszeniu tj.
1. Pan Wohlert Michal, zam. Sztum

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Michał Wohlert, zam. Sztum.


Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury
z uwagi na szeroki zakres posiadanej wiedzy oraz doświadczenie zawodowe kandydata.


Sztum, dn. 19.02.2007 r.