Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


- do spraw obsługi ludności i spraw archiwum


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym,
b) nieposzlakowana opinia,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ogólnych zagadnień dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych,
b) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej, faxu, skanera,
c) umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze,
d) łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
e) sumienność i dokładność,
f) cierpliwość i odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na
stanowisku:
a) prowadzenie obsługi interesantów w biurze informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
b) prowadzenie archiwum zakładowego,
c) przyjmowanie korespondencji i jej wdrażanie w system elektronicznego obiegu, jej rozdział po dekretacji na stanowiska pracy,
d) sprzedaż znaków skarbowych i miesięczne rozliczanie ich sprzedaży,
e) prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie zadań socjalnych.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wzór do pobrania w Informacji Urzędu),
d) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) kopie świadectw pracy,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
h) referencje


Spośród złożonych aplikacji komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów, spełniających wymogi formalne, których zaprosi do II tury konkursu, o czym zainteresowanych poinformujemy odrębnym pismem lub telefonicznie.

Termin składania ofert do dnia 22 grudnia 2006r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 , 82-400 Sztum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 85.

Informacja

Do konkursu na stanowisko do spraw obsługi ludności i spraw archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie zgłosiło się 15 kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

1. Bartczak Marzena zam.Sztum,
2. Benesiewicz Irena zam. Malbork,
3. Bieniek Monika zam. Sztumskie Pole,
4. Krzykalska Katarzyna zam. Mikołajki Pomorskie,
5. Lipiński Marcin zam. Sztum,
6. Michałowska Olga zam. Nowa Wieś,
7. Miszczuk Katarzyna zam. Dzierzgoń,
8. Pęczek Marta zam. Sztum,
9. Ryśnik Magdalena zam. Sztum,
10. Smolińska Kamila zam. Sztum,
11. Stadelmeier Sebastian zam. Sztum,
12. Stępień-Dylert Monika zam.Malbork,
13. Trafalska Kamila zam. Sztum,
14. Wasiewicz Anna zam. Jurkowice,
15. Zawadzka Ewa zam. Sztum.

W/w osoby wezmą udział w następnym etapie rekrutacji, który zostanie przeprowadzony w dniach 11-19 stycznia 2007r. w formie testu sprawdzającego umiejętności obsługi programów biurowych, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentacji, obsługi skanera, Internetu i poczty elektronicznej. Poszczególni uczestnicy zostaną odrębnymi pismami zaproszeni na test.
Spośród uczestników testu zostanie wyłonionych 5 najlepszych, którzy wezmą udział w rozmowach kwalifikacyjnych obejmujących m.in. wiedzę ogólną o samorządzie gminnym i finansach publicznych oraz przedstawią swoje umiejętności interpersonalne.

Sztum, dnia 08 stycznia 2007r.

Informacka o zakończeniu pierwszego etapu konkursu na nabór kandydata na stanowisko ds. obsługi ludności i spraw archiwum

Informujemy, że w wyniku zakończonego I-go etapu konkursu na nabór kandydata na stanowisko do spraw obsługi ludności i spraw archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie wybrano następujące osoby do następnego etapu konkursu:

1. Bieniek Monika
2. Lipiński Marcin
3. Michałowska Olga
4. Stępień-Dylert Monika
5. Trafalska Kamila

Sztum, dnia 14.03.2007

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi ludności i spraw archiwum w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marcin Lipiński, zam. w Sztumie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pana Marcina Lipińskiego ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursu a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy. Kandydat wykazał się należytą znajomością obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej. Pan Lipiński jest osobą niezwykle komunikatywną, sumienną i dokładną.

Sztum, dnia 14.03.2007r.