Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- do spraw pozyskiwania środków pomocowych i wspólpracy z zagranicą


1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe ( preferowane wykształcenie ekonomiczne lub marketing i zarządzanie),
b) nieposzlakowana opinia,
c) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
d) staż pracy ( preferowany w administracji samorządowej)
2. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych oraz obsługi poczty elektronicznej
b) znajomość procedur pozyskiwania i rozliczania środków pozabudżetowych
c) znajomość procedur zamówień publicznych,
d) dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
e) umiejętność pracy zespołowej,
f) komunikatywność i kreatywność
g) sumienność i dokładność,
h) dyspozycyjność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie procedur pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych,
b) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z zagranicą,
c) prowadzenie spraw związanych z rozwojem turystyki
d) prowadzenie spraw związanych z komunikacją społeczną
e) prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniach
f) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy i inne
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) zaświadczenie lekarskie poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
e) kopie świadectw pracy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) referencje

Termin składania ofert do dnia 18 sierpnia 2006r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 , 82-400 Sztum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (055) 640 63 85.

LISTA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE NA STANOWISKO PRACY do spraw pozyskiwania środków pomocowych i współpracy z zagranicą w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie


I. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało 5 kandydatek, spośród których następujące spełniły wymogi formalne:
1. Anna Gajek zam.Sztum
2. Marzena Kowalska zam.Czernin
3. Anna Parol zam. Sztum
4. Aleksandra Połuszańczyk zam. Sztumska Wieś

II. Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatki, spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Anna Gajek zam.Sztum
2. Marzena Kowalska zam.Czernin
3. Anna Parol zam. Sztum
4. Aleksandra Połuszańczyk zam. Sztumska Wieś

Sztum, dnia 22 sierpnia 2006 r.


Informacja o wynikach naboru
na stanowisko do spraw pozyskiwania środków pomocowych i współpracy z zagranicą w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana pani Anna Parol zam. w Sztumie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Komisja konkursowa dokonała wyboru kandydatury Pani Anny Parol ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy, określonej w wymogach konkursowych a niezbędnej na przedmiotowym stanowisku pracy. Kandydatka posiada wiedzę zarówno nt. pozyskiwania funduszy pomocowych jak też wszechstronnej obsługi programów komputerowych oraz wiedzę na temat samorządu gminnego i zamówień publicznych. Jest osobą komunikatywną, sympatyczną i doświadczona w kontaktach z klientami.


29 sierpnia 2006r. Anna Mielniczek