Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Sztumie ul. Mickiewicza 39


Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego


1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
c) nieposzlakowaną opinię,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej,
g) przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka ) w instytucjach pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
c) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
d) preferowane zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Sztum.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) wyrozumiałość,
b) cierpliwość,
c) odpowiedzialność,
d) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
e) kreatywność,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) komunikatywność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc,
b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów Ośrodka oraz na wniosek instytucji uprawnionych,
c) rozpoznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji sołtysa, pedagoga i innych organizacji,
d) sporządzanie indywidualnych planów zaspakajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działania,
e) wnioskowanie różnych form pomocy zgodnie z rozpoznaniem potrzeb, planem i przyznanym budżetem na dany rok,
f) kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej,
g) kompletowanie dokumentów do Domów Pomocy Społecznej, Hospicjów dla osób wymagających całodobowej opieki,
h) kompletowanie dokumentów i wnioskowanie w sprawie umieszczenia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy,
i) organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:
- zawierania kontraktów,
- wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,
j) świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,
k) współdziałanie z placówkami służby zdrowia w szczególności z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową,
l) współpraca z jednostkami organizacji publicznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
m) mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia jednostek i rodzin oraz ich usamodzielnienia, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
n) inicjowanie nowych form pomocy osobom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji,
o) współudział w inspirowaniu , opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
p) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
q) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
r) inicjowanie działań mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych na zadania gminy z zakresu pomocy społecznej.

5. Wymagane dokumenty:
a) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
b) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) życiorys ( CV ),
d) list motywacyjny,
e) kopia dowodu osobistego,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

6. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach postępowanie konkursowego:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w MGOPS w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39 (p. 11 ) w dniu 12.07.2006r. o godz. 1200
Bezpośrednio po przesłuchaniu ostatniego kandydata Przewodniczący Komisji Konkursowej zarządza głosowanie zgodnie z regulaminem konkursu.
Dokumenty należy składać do dnia 10 lipca 2006r .do godz. 12.00 osobiście, bądź pocztą (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej ) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 11 z dopiskiem „ Oferta pracy – pracownik socjalny”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu; 0-55-640-63-69.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracownika socjalnego do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się pięciu kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu tj. :

1. Pan Downar Arkadiusz, zam Malbork,
2. Pani Królik Ewelina, zam Sztum, Czernin,
3. Pani Szefler Sylwia, zam. Sztum,
4. Pani Trościańczyk Małgorzata, zam. Wohyń,
5. Pani Walendziak Alicja, zam. Malbork.

Sztum, dnia 11.07.2006r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewelina Królik, zam. Sztum, Czernin.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna dokonała wyboru niniejszej kandydatury ze względu na szeroki zakres posiadanej wiedzy z zakresu pomocy społecznej, niezbędnej do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego.


Sztum, dnia 13.07.2006r.