Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Sztumie ul. Mickiewicza 39


Ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,
c) nieposzlakowaną opinię,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej,
g) przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej lub odbyty staż zawodowy (praktyka )w instytucjach pomocy społecznej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
c) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
d) preferowane zamieszkiwanie na terenie Miasta i Gminy Sztum.

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) wyrozumiałość,
b) cierpliwość,
c) odpowiedzialność,
d) kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
e) kreatywność,
f) umiejętność pracy w zespole,
g) komunikatywność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc,
b) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych do celów Ośrodka oraz na wniosek instytucji uprawnionych,
c) rozpoznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji sołtysa, pedagoga i innych organizacji,
d) sporządzanie indywidualnych planów zaspakajania stwierdzonych potrzeb w swoim rejonie działania,
e) wnioskowanie różnych form pomocy zgodnie z rozpoznaniem potrzeb, planem i przyznanym budżetem na dany rok,
f) kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej,
g) kompletowanie dokumentów do Domów Pomocy Społecznej, Hospicjów dla osób wymagających całodobowej opieki,
h) kompletowanie dokumentów i wnioskowanie w sprawie umieszczenia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy,
i) organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a w szczególności w formie:
- zawierania kontraktów,
- wsparcia w pełnieniu społecznie aktywnej roli i integracji w środowisku osobom korzystającym z pomocy społecznej,
- pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych,
j) świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej,
k) współdziałanie z placówkami służby zdrowia, w szczególności z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową,
l) współpraca z jednostkami organizacji publicznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
m) mobilizowanie środowisk lokalnych do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia jednostek i rodzin oraz ich usamodzielnienia, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
n) inicjowanie nowych form pomocy osobom mających trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji,
o) współudział w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
p) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

5. Wymagane dokumenty:
a) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
b) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) życiorys ( CV ),
d) list motywacyjny,
e) kopia dowodu osobistego,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
h) inne dokumenty potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

6. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach postępowania konkursowego:

Etap I. Sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w MGOPS w Sztumie, przy ul. Mickiewicza 39 ( p. 11) w dniu 21.06.2006r. o godz. 1200
Bezpośrednio po przesłuchaniu ostatniego kandydata Przewodniczący Komisji Konkursowej zarządza głosowanie zgodnie z regulaminem konkursu.
Dokumenty należy składać do dnia 12 czerwca 2006r. do godz. 15:30 osobiście, bądź pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, pokój 11 z dopiskiem „ Oferta pracy – pracownik socjalny”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu; 0-55-640-63-69.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sztum.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39.

Informacja o wynikach naboru


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracownika socjalnego do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedna kandydatka, która spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu tj.

Pani Ewelina Duda vel Dudzińska zam. Sztum


Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie doszło do wyboru i zatrudnienia kandydata zakwalifikowanego do II etapu postępowania konkursowego.

Uzasadnienie: Kandydatka nie posiadała podstawowej wiedzy koniecznej do wykonywania pracy na stanowisku objętym postępowaniem konkursowym.

Sztum, dnia 22.06.2006r.