Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
ogłasza nabór-na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie

1. Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące niezbędne wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych
c) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
a) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ( oświadczenie kandydata),
b) nieposzlakowaną opinię,
c) wykształcenie wyższe,
d) 5-letni staż pracy w tym 3-letni w pomocy społecznej,
e) posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej określoną Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrzesnia 2004 roku ( Dz.U.Nr 219, poz. 2224) ; dopuszcza się możliwość przystąpienia do konkursu osób uzupełniających wykształcenie w przedmiotowym zakresie.

2. Wymagania dodatkowe kandydatów:
a) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych,
b) znajomość przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
c) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
d) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
e) znajomość zaganień samorządu terytorialnego

3. Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
a) wyrozumiałość,
b) cierpliwość,
c) odpowiedzialność,
d) odporność psychiczna w sytuacjach kryzysowych,
e) kreatywność

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) kierowanie miejsko-gminnych ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki,
b) organizowanie pracy socjalnej miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej,
c) dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowaniedo uzyskania tych świadczeń,
d) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom potrzebującym,
e) pomoc w uzyskiwnaiu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji,
f) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
g) pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin grup i środowisk społecznych,
h) wspólpraca i wspóldziałanie z innymi specjalistami oraz instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,
i) inicjowanie nowych form pomocy,
j) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, na programy przeciwdziałania patologiom oraz łagodzenia skutków ubóstwa,
k) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
l) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, przyznawaniem dodatków mieszkaniowych, a także spraw dotyczacych zaliczek alimentacyjnych.5. Wymagane dokumenty:
a) kopia dokumentów potwierdzających zatrudnienie, wykształcenie i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej lub uzupełnianie wykształcenia w przedmiotowym zakresie.
b) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,
c) życiorys (CV),
d) list motywacyjny,

6. Zasady rekrutacji:
Wyboru kandydata dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, po przeprowadzeniu wstepnej selekcji oraz selekcji merytorycznej w drodze przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dokumenty należy składać do dnia 31 marca 2006r. w Informcji na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie lub na adres : Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul.Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Miasta i Gminy Sztum - Anny Mielniczek - (055) 640 63 20