Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
ZARZĄDZENIE Nr 147/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 listopada 2005 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na podstawie, art.41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz 1231 z późniejszymi zmianami) zarządzam:
§1
-Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie
1. Zdzisław Juszczak - Przewodniczący Komisji
2. Antoni Kurowski - członek
3. Anna Mielniczek - członek
4. Zofia Jabłońska - członek
5. Mirosława Szpalerska - członek
6. Grażyna Sommer - członek
7. Stanisław Toporkiewicz - członek
8. Czesław Wrzałka - członek
9. Tomasz Litwin - członek
10. Teresa Wasielewska - członek
§2.
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1 .Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego 2.Na podstawie upoważnienia Burmistrza dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 3. Inicjuje działania w zakresie:
a)zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu b)udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, c)prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, d)wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
e)podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przy sprzedaży napojów alkoholowych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
f)wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
§3.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie opracowanych długofalowych i rocznych planów.
§4.
Traci moc Uchwała Nr 77/2001 Zarządu Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 października 2001 r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§5
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor