Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie nr 146/ 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie


z dnia 21 listopada 2005 roku

W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetarowej, lokalu użytkowego na rzecz najemcy oraz ustalenia ceny.
Na podstawie zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z uchwałą Nr XXXVIII/242/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie wytypowania do zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Plac Wolności 22 w Sztumie w drodze bezprzetargowej,
zarządzam co następuje:
§1
Do czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy lokalu użytkowego nr 14 mieszczącego się w budynku nr 22 klatka "B" w Sztumie przy ul. Plac Wolności, łącznie z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do gruntu, powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący: Joachim Majewski Przewodniczący Rady Miejskiej
2.Członek : Agnieszka Topolewska-Reksa -Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
3.Członek : Halina Tymoszuk-Insp. Ref. Inwestycji, PPiGN
§2
Na podstawie wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustalam cenę lokalu użytkowego, udziału do gruntu i części wspólnych budynku, o którym mowa w § 1 w wysokości 100.272,00zł.
§3
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą lokalu użytkowego na rzecz najemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor