Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 141/05
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 listopada 2005 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie


Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( j.t. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 7 pkt. 5 litera b:
- skreśla się zapis „ stanowisko do spraw komunikacji społecznej i promocji gminy OR VI”
- w ostatnim wierszu zmienia się symbol stanowiska pracy z „OR VII” na „OR VI”

2. w § 7 pkt.5 litera g : zmienia się nazwę zespołu na „ Zespół do spraw Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą i Organizacji Pozarządowych” oraz
- dopisuje się kolejne stanowisko pracy o następującym brzmieniu:
„stanowisko do spraw pozyskiwania środków pomocowych, współpracy z
zagranicą i promocji gminy PP IV”.

3. w § 22 w ust. 2 skreśla się pkt.9

4. w § 25 w pkt.1 skreśla się ppkt. 31, a w pkt. 6 dopisuje ppkt. 7 w brzmieniu
„prowadzenie spraw związanych z komunikacją społeczną i promocją
gminy”.

5. w § 28 ust.7 otrzymuje brzmienie: „1) Zakresy obowiązków i
odpowiedzialności Sekretarza, Skarbnika, Kierowników referatów
(Koordynatorów zespołów) ustala Sekretarz Gminy w porozumieniu z
poszczególnymi Kierownikami (Koordynatorami) i zatwierdza Burmistrz
Miasta i Gminy.
2) Zakresy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników
Urzędu są ustalane przez Kierowników Referatów (Koordynatorów ) i
zatwierdzane przez Sekretarza Gminy”.

6. w załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się
następujące zmiany:
- w Referacie Ogólno-Organizacyjnym wykreśla się „stanowisko do spraw komunikacji społecznej OR VI”
- w Zespole do spraw Integracji Europejskiej, Programów Pomocowych i
Organizacji Pozarządowych dopisuje się „stanowisko do spraw
pozyskiwania środków pomocowych, współpracy z zagranicą i promocji
gminy PP IV”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor