Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 114/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 6 października 2005r.
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/250/05 z dnia 30 września 2005 roku.
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§1
W budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikami Nr Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Podziału dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/250/05 z dnia 30 września 2005 r.
Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdz. 01008 „Melioracje wodne"
o kwotę 7.000 zł w związku z podpisana umową Nr 2/2005 z dnia 25.08.2005r. pomiędzy Powiatem Sztumskim, a Miastem i Gminą Sztum na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona wód Kanału Białego w gminie Sztum" z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny planowany koszt w/w zadania wyniesie 15.000 zł, w tym: środki własne 8.000 zł, środki z Powiatu Sztumskiego 7.000 zł.
2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami" o kwotę 11.000 zł w związku z podpisaną umową Nr 1/2005 z dnia 25.08.2005 r. pomiędzy Powiatem Sztumskim, a Miastem
1 Gminą Sztum na dofinansowaniem zadania pn. „Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów szklanych z terenu miasta i gminy Sztum" z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny planowany koszt w/w zadania wyniesie 22.550 zł, w tym: środki własne - 10.000 zł, środki z Powiatu Sztumskiego - 11.000 zł oraz środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.150 zł.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej