Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała XXXIX/252/2005
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 września 2005 roku

W sprawie wytypowania do zbycia wolnego lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku nr 13 przy ul. Sienkiewicza w Sztumie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 13 ust 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. nr 261, poz 2306 z 2004 roku) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XXXHT/282/2001/ Rady Miejskiej W Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 2603 z dnia 23 listopada 2001 roku z późn. zm.)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku wielorodzinnym oznaczonym numerem 13 przy ul. Sienkiewicza w Sztumie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału do gruntu oznaczonego nr 402/3, opisanego w KW nr 23004 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim Majewski

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 2 ust. lpkt 3 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Miejskiej, wyrażonej odrębną uchwałą.

Dotychczasowy najemca przedmiotowego lokalu użytkowego, złożył wypowiedzenie umowy, za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, tj. do dnia 30 listopada 2005 r. i z tym dniem lokal staje się wolny.

Wpływy ze sprzedaży przyczynią się do realizacji dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku komunalnego.

W związku z powyższym proponuje podjecie uchwały w przedstawionym brzmieniu.