Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 107/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16września 2005 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum

dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:


§ 1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. powołuje się w gminie Sztum obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej