Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 98/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 sierpnia 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarzadza, co następuje:

§ 1

W budzecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16.655 zł zgodnie z załącznikeim Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą- 27.835.166 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.655 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą- 32.477.174 zł

3. Dokonuje sie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 600 "Transport i łączność" w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 1.130 zł, w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" z rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" do rozdz. 75495 "Pozostała działalność" kwotę 900 zł, w dziale 851 "Ochrona zdrowia" w rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 20.000 zł, w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami" w kwocie 5.000 zł oraz w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" w rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" w kwocie 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 - plan finansowy dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma:
1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-580-6/05 z dnia 17 sierpnia 2005 r. i Nr DGD-580-9/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. zwiększający plan dotacji celowej o kwotę 13.155 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie (10.130 zł) oraz sfinansowanie obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych a także na obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę pełnomocników okręgowej komisji wyborczej (3.025 zł) w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.,
2. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/53/EP/05 z dnia 12.08.2005 r. zwiększające plan dotacji z budżetu państwa o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych, itp.)- w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom, wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

II. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje sie w dziale:
1. 600 "Transport i łączność" w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 1.130 zł w celu sfinansowania wypłaty odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej w 2004 r.,
2. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" z rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" do rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 900 zł w celu sfinansowania zakupu wody zużytej na cele przeciwpożarowe, zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zm.)
3. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 20.000 zł w związku z wygraniem konkursu na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenie kultury fizycznej,
4. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami" o kwotę 5.000 zł na sfinansowanie zkupu pojemników do segregacji odpadów,
5. 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 15.000 zł w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie stadionu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

mgr Leszek TaborZAŁĄCZNIK