Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 97/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 sierpnia 2005 roku


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/238/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku.


Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:

Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/238/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r.
I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje sie w dziale:
1. 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 32.345 zł w ramach współpracy z zagranicą w związku z:
1) przyznaniem przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej środków na projekt pn. "Integracja społeczności polskiej i niemieckiej" (wizyta delegacji niemieckiej w Sztumie) w wysokości 6.000 zł,
2) otrzymaniem z Komisji Europejskiej środków z tytułu refundacji kosztów transportu mieszkańców gminy Sztum do Val de Reuil (Francja) w dniach 30.05 2004 r. - 07.06.2004 r. w ramach programu "Miasta i gminy bliźniacze" w wysokości 12.295 zł
3) przekazaniem przez Komisję Europejską środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków podzcas pobytu mieszkańców gminy Ritterhude w Sztumie w dniach9.09-13.09.2004 r. w ramach programu "Nowy wymiar partnerstwa. Pobyt mieszkańców Ritterhude w Sztumie podczas Dni Ziemi Sztumskiej" w wysokości 10.450 zł
4) wpływem środków z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej w kwocie 3.600 zł stanowiących dofinansowanie kosztów projektu pn. "Nauka języka niemieckiego dla kobiet z terenu gminy Sztum" realizowanego w okresie 2.09.2004 r. - 5.05.2005 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 16.000 zł w tym: środki własne gminy- 2.400 zł, Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej - 9.600 zł ( w 2004 r. - 6.000 zł i w 2005 r.- 3.600 zł) i wkład własny uczestniczek kursu 4.000 zł.
2. 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdz. 92695 "Pozostała działalnośc" o kwotę 1.830 zł zgodnie z podpisaną umową na organizację imprezy Turniej Drużyn Podwórkowych, na której będzie reklamowana firma "Praterm" S.A. Oddział w Sztumie

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje sie w dziale:
1. 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 6.000 zł w ramach współpracy z zagranicą w związku z przyznaniem przez Fundacje Współpracy Polsko- Niemieckiej środków na projekt pn. "Integracja społecznopści polskiej i niemieckiej" (wizyta delegacji niemieckiej w Sztumie),
2. 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdz.:
1) 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" o kwotę 26.345 zł na dotacje Stowarzyszen działających w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Sztum,
2) 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 1.830 zł zgodnie z podpisaną umowa na organizacje imprezy Turniej Drużyn Podwórkowych, na której będzie reklamowana firma "Praterm" S.A. Oddział w Sztumie.

III. Przeniesienia z wydatków majątkowych dokonuje sie w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne":
1. z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Sienkiewicza przy Posterunku Energetycznym" na zadanie pn. "Budowa wyjazdu z osiedla przy ul. Reja 17 wraz z opracowaniem dokumentacji" w kwocie 43.000 zł w celu sfinansowania zadania, o którego wykonanie wielokrotnie wnioskowały służby medyczne, przeciwpożarowe i bezpieczeństwa. Wartośc zadania przewyższa planowane nakłady (ogółem wartość inwestycji 107.723 zł w tym: poniesione wydatki na mapy do celów projektowych i dokumentacja - 7.400 zł wartość kosztorysowa inwestycji - 94.923 zł oraz nadzór - 5.400 zł). W związku z powyższym przenosi sie w/w kwote z zadania pn. "Modernizacja ul. Sienkiewicza przy Posterumnku Energetycznym", której wartość kosztorysowa również przewyższa wartośc wydatków ujętych w budżecie na 2005 r.,
2. z zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Sienkiewicza przy Posterunku Energetycznym" przenosi się kwotę 81.500 zł na wydatki bieżące tj. remont ulic gminnych w tym: remont ulicy Sienkiewicza.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

mgr Leszek Tabor