Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 83/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 sierpnia 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.893 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 27.784.336 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.893 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 32.426.344 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 1.476 zł oraz w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 15.530 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75416 „Straż Miejska” w kwocie 34 zł, w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” w kwocie 168.377 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 1.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/46/EP/05 z dnia 19.07.2005 r. zwiększające plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.293 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 oraz o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy.

II. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale:

1. 750 „Administracja publiczna” w rozdz.:

1) 75023 „Urzędy gminy” o kwotę 1.476 zł w związku z dokonanym przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2005 r.,

2) 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 15.530 zł w celu dostosowania paragrafu wydatków związanych z realizacją programu pn. „Europejskie Forum Samorządowe – Spojrzenie na Wschód” współfinansowanego przez Euroregion Bałtyk z linii budżetowej: PL2003/005-710.06.02 do klasyfikacji budżetowej ( końcówka „2”),

2. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż miejska” o kwotę 34 zł w związku z dokonanym przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2005 r.,

3. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85415 „pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 168.377 zł w celu dostosowania paragrafu wydatków.

III. Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej dokonuje się do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 1.500 zł w związku ze zwiększonym zakresem prac i doposażeniem stadionu miejskiego

Załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 83/2005 z dnia 03 sierpnia 2005r.