Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 87/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 sierpnia 2005 rokuW sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej numerem 205, położonej w Białej Górze.

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. Nr 261 po. 2603) w związku z § 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości, w związku §2 Uchwały Nr XXI/116/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki położonej w Białej Górze w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzam co następuje:

§1


Ustalam cenę wywoławczą (netto) do drugiego przetargu nieograniczonego za nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 205 o pow. 2500m2, położoną w Białej Górze gmina Sztum w wysokości 11.000,00 zł.

§2


Do czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej wymienionej w §1 powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa - Kierownik Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
3.Członek: Halina Tymoszuk - Inspektor Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

§3


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem II przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor