Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 85/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 sierpnia 2005 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje
§ 1


W związku z ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , o wartości pow.60.000 EURO na: budowę dróg oraz uzbrojenie terenu w ramach projektu pn. aktywizacja społeczna i gospodarcza w gminie w Sztum przez stworzenie PARKU INWESTYCYJNEGO,
powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert
w składzie :
Przewodniczący: Agnieszka Topolewska-Reksa
Członkowie: Daria Mietlewska- Dura
Marek Dobrzyński
Nowak Teresa – sekretarz komisji

§ 2


1.Postępowanie wszczęto dnia 23.06.2005r /data ogłoszenia w BZP nr 127 poz.29785/ na wniosek Zbigniewa Tchórzewskiego – kierownika ref .inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami UMiG Sztum.
2.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.08.2005r , o godz. 12.30 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 sala nr 33 .

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor