Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 81/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 20 lipca 2005 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej
w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz. 750 „Administracja publiczna”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


I. Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej dokonuje się do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” w kwocie 24.900 zł na sfinansowanie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości środków w pozycji dotyczącej wyjazdu przedstawicieli gminy do Niemiec (8 Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium) oraz zwiększeniem liczby gości odwiedzających Sztum w miesiącu lipcu 2005 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 81/2005 z dnia 20 lipca 2005r.