Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 80/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 lipca 2005 roku


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/229/05 z dnia 06 lipca 2005 roku. Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/229/05 z dnia 06 lipca 2005 r.

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” o kwotę 30.000 zł w związku o otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na remont drogi gminnej w Gościszewie w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

2. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 24.599 zł w związku z podpisaną umową z Euroregionem Bałtyk ( w ramach linii budżetowej PL2003/005-710.06.02- Fundusze Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia) na dofinansowanie projektu pn. „Europejskie Forum Samorządowe – Spojrzenie na Wschód”. Całkowity koszt projektu planowany jest w wysokości 40.128 zł w tym dofinansowanie z Euroregionu Bałtyk 24.599 zł (6.100 EURO) i udział gminy 15.529 zł,

3. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 4.000 zł w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr WFOŚ/D/II-16.E/83/2005 na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony pomników przyrody w Gminie Sztum”. Całkowity koszt zadania zaplanowano w kwocie 8.000 zł w tym dofinansowanie WFOŚiGW – 4.000 zł i udział gminy 4.000 zł ( z GFOŚiGW).

II. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” kwotę 3.500 zł na dotacje dla stowarzyszeń pomocy społecznej w związku z rezygnacją z dotacji Klubu Honorowych Dawców Krwi w Sztumie w powodu rozwiązania klubu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 80/2005 z dnia 12 lipca 2005r.