Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Uchwała Nr XXXVII/232/05
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 6 lipca 2005 rokuW sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Fiszera z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603) i § 2 ust. 1 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIII/282/2001 z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249, z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 133/1 o pow. 148 m2 opisanej w KW nr 1655 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie , stanowiącej gminny zasób nieruchomości, położonej w Sztumie przy ul. Fiszera, obręb geodezyjny nr 3, niezbędnej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 134/3 stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.

§2


Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca.

§3


Traci moc uchwała Nr XII/85/99 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży działki budowlanej położonej w Sztumie przy ul. Fiszera.

§4


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joachim MajewskiUzasadnienie:


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum, dla nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 133/1 stanowiącej Gminny zasób nieruchomości, określa preferencję dla rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowej.
Właściciel przyległej nieruchomości wystąpił z wnioskiem o nabycie w/w nieruchomości, która jest mu niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
Poprzez nabycie w/w nieruchomości, właściciel nieruchomości przyległej uzyska dostęp do drogi publicznej jak również dostęp do posiadanej własności.

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.