Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 71/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 czerwca 2005r.W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy lokali mieszkalnych położonych w Sztumie obręb 2 miasta Sztum.

Na podstawie §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu

zarządzam co następuje:

§1


1.Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów do działek oraz sprzedaży na rzecz najemcy n/w lokali mieszkalnych:
1) nr 8 o pow. 62,50 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Nowowiejskiego nr 20 o wartości rynkowej 52.750,00zł zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy (łącznej z wartością udziału do gruntu)
2) nr 4 o pow. 50,19 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Morawskiego
nr 12 o wartości rynkowej 42.511,00zł zgodnie z wyceną biegłego
rzeczoznawcy (łącznej z wartością udziału do gruntu)
powołuję komisję w składzie:

1.Przewodniczący: Waldemar Fierek – Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa – Z-ca Kierownik Ref. Inwestycji, PP i GN
3.Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Inwestycji, PP i GN

§2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor