Urząd Miasta i Gminy

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Zarządzenie Nr 67/2005

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

z dnia 23 czerwca 2005r.

w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:


§ 1
 

Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 21 czerwca 2005r. z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2005r. wybiera się następującą ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:


Nazwa organizacji
Nazwa zadania

Wysokość

dotacji w zł


Miejski Ludowy Klub

Sportowy „Victoria”


Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych

dla dzieci i młodzieży

20.000,-

 
§ 2
 Zobowiązuje się Kierownika referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich do zawiadomienia zainteresowanych organizacji o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert oraz do ogłoszenia informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum.
 
§ 3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


Miasta i Gminy Sztum


 Leszek Tabor