Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Ustalenie wymiaru i zmiany w podatku leśnym

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy Sztum, I piętro pokój 21 i 22,
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - 7:30-15:30
Środa - 7:30-17:00
Piątek - 7:30-14:00


Komórka odpowiedzialna:
 

Sylwia Lipińska
I piętro pokój 22
Obręb miasto Sztum
tel. 55-640-63-35

Małgorzata Surdyka
I piętro pokój 21
Obręb gmina Sztum
tel. 55-640-63-37


Wymagane dokumenty:

- osoby fizyczne:
a) Formularz „Informacja w sprawie podatku pod nieruchomości, rolnego, leśnego” INF-1 (druk + ZW-1, ZN-1)
Załączniki:
a) Oświadczenie o zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania (np. zmiana powierzchni, zmiana przeznaczenia gruntów, kupno lub sprzedaż gruntów, zawarcie lub rozwiązanie umowy dzierżawy)(druk),(wzór)
b) pismo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (druk)
c) adres do korespondencji (druk)
- osoby prawne:
a) Formularz „Deklaracja w sprawie podatku leśnego” DL-1 (druk + ZN-1)
b) Pełnomocnictwo do składania deklaracji w wersji papierowej - UPL-1P (druk)


Termin załatwienia sprawy:

- Wydanie decyzji ustalającej bądź korygującej wysokość podatku w terminie do 1 miesiąca - dla osób fizycznych,
- Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o lasach sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.
- Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg ustalonego przez Radę Miejską wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (w przypadku korekty deklaracji – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności zmian).Tryb odwoławczy:

- Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
- Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
- Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania.
- Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Sztum.


Uwagi:
Cena 1m3 drewna przyjęta do wymiaru podatku leśnego na 2017 rok wynosi 191,01 zł (komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2016 roku. Monitor Polski 2016 poz. 996)

Uchwały obecnej kadencji:
- Uchwała Nr XVI.110.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 613 ze zm.
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2016 r., Dz.U. poz. 446 ze zm.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2814
Treść wprowadził(a): Markowski Kamil, 2017-05-31 09:01:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-12-08 08:23:08