Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.sztum.pl


Sztum: Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum
Numer ogłoszenia: 283490 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 640 6327, faks 55 640 6327.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum oraz ich odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych wraz z zapewnieniem im opieki podczas transportu, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Dowóz organizowany jest do niżej wymienionych placówek oświatowych: 1) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, 2) Zespołu Szkół w Czerninie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Czerninie, Szkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich w Czerninie oraz Publiczne Przedszkole w Czerninie, 3) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, 4) Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie. 2. Dowóz uczniów odbywa się na podstawie imiennych biletów miesięcznych, które Przewoźnik zobowiązany jest co miesiąc przygotować i przekazać uczniom uprawnionym do dowozu. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Czerninie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie i odwóz po zakończonych zajęciach lekcyjnych: 1) z miejscowości: Ramzy Małe do Zespołu Szkół w Czerninie, Przewidywana liczba uczniów dowożonych do Zespołu Szkół w Czerninie na trasie wynosi 6 (na podstawie miesiąca czerwca 2012 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 8:00 i odwóz po godzinie 14:20. 2) z miejscowości: Zajezierze, Sztumskie Pole ul. Lądziki, Łąkowa, Polanka, Długa do Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie, Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie: Przewidywana liczba uczniów dowożonych na trasie wynosi: 28 (na podstawie miesiąca czerwca 2012 roku). Planowana ilość kursów w dniach zajęć szkolnych: dowóz do szkoły na godzinę 7:00 (przedszkole) i 8:00 (szkoła i gimnazjum) oraz odwóz po godzinie: 12:30, 14:30 (piątek), 15:20 (poniedziałek - czwartek). 3. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, w tym sposób realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie dla pełnomocnika musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis tj.: notarialnie potwierdzona kopia).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, są możliwe w zakresie określonym w projekcie umowy. 2.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. Zmiany mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) warunków i terminów płatności, 4.Zmiany, o których mowa w pkt 3 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności: 1) w przypadku wystąpienia siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec bądź przeciwdziałać skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia, 2) gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie pokój: 46 (II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie pokój: 46 (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie